Programs

14 Oct 2022 (all times are given in Beijing Time UTC+8)

Onsite Room: Pav4 R1.06, Lisbon Congress Center (CCL), Lisbon, Portugal

16:00-16:10

Workshop Opening


Keynote & Invited Talks


16:10-16:50

Bridging Isolated Islands in Human Activity Understanding

Cewu Lu, Shanghai Jiao Tong University, China


16:50-17:30

Learning to Anticipate Human Actions from Videos

Basura Fernando, Institute of High Performance Computing (IHPC) and Centre for Frontier AI Research (CFAR) of Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore


17:30-18:10

Neural Digital Human Avatar: Motion Capture, Reconstruction and Rendering

Yebin Liu, Tsinghua University, China


18:10-18:20

Tea Break


Session 1: Oral Presentation


18:20-18:40

Anonym-Recognizer: Relationship-preserving Face Anonymization and Recognition

Chunlei Peng, Shuang Wan, Zimin Miao, Decheng Liu, Yu Zheng, Nannan Wang


18:40-19:00

Cycle-Consistent Learning for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Bin Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Stephen D.H Yang, Weijia Li


19:00-19:20

Dual Domain-Adversarial Learning for Audio-Visual Saliency Prediction

Yingzi Fan, Longfei Han, Yue Zhang, Lechao Cheng, Chen Xia, Di Hu


19:20-19:40

Multi-level Multi-modal Feature Fusion for Action Recognition in Videos

Xinghang Hu, Yanli Ji, Gedamu Alemu Kumie


19:40-20:00

Two-branch Objectness-centric Open World Detection

Yan Wu, Xiaowei Zhao, Yuqing Ma, Duorui Wang, Xianglong Liu


18:20-20:00

Session 2: Poster


Augmented Transformer with Adaptive Graph for Temporal Action Proposal Generation

Shuning Chang, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Mike Zheng Shou


Domain Camera Adaptation and Collaborative Multiple Feature Clustering for Unsupervised Person Re-ID

Yuanpeng Tu


PSINet: Progressive Saliency Iteration Network for RGB-D Salient Object Detection

Songsong Duan, Chengxing Xia, Xianjin Fang, Bin Ge, Xiuju Gao, Kuan-Ching Li


Multimodal Network with Cross-Modal Attention for Audio-Visual Event Localization

Qianchao Tan


Real-time Embedded Demo System for Fall Detection under 15W Power

Junyi Lu, Wenxiang Jiang, Yang Xiao, Tingbing Yan, Zhiguo Cao, Zhiwen Fang, Joey Tianyi Zhou


Face Clustering via Adaptive Aggregation of Clean Neighbors

Shiyong Hong, Yaobin Zhang, Xu Ling, Weihong Deng, Yin Yunfeng, Zhang Yingjie, Hongzhi Shi, Dongchao Wen


Cross-modal Token Selection for Video Understanding

Liyong Pan, Zechao Li, Rui Yan, Henghao Zhao