Publications

Title: Anonym-Recognizer:Relationship-preserving Face Anonymization and Recognition

Authors: Chunlei Peng, Shuang Wan, Zimin Miao, Decheng Liu, Yu Zheng, Nannan Wang


Title: Cycle-Consistent Learning for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Authors: Bin Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Stephen D.H Yang, Weijia Li


Title: Dual Domain-Adversarial Learning for Audio-Visual Saliency Prediction

Authors: Yingzi Fan, Longfei Han, Yue Zhang, Lechao Cheng, Chen Xia, Di Hu


Title: Multi-level Multi-modal Feature Fusion for Action Recognition in Videos

Authors: Xinghang Hu, Yanli Ji, Gedamu Alemu Kumie


Title: Two-branch Objectness-centric Open World Detection

Authors: Yan Wu, Xiaowei Zhao, Yuqing Ma, Duorui Wang, Xianglong Liu


Title: Augmented Transformer with Adaptive Graph for Temporal Action Proposal Generation

Authors: Shuning Chang, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Mike Zheng Shou


Title: Domain Camera Adaptation and Collaborative Multiple Feature Clustering for Unsupervised Person Re-ID

Authors: Yuanpeng Tu


Title: PSINet:Progressive Saliency Iteration Network for RGB-D Salient Object Detection

Authors: Songsong Duan, Chengxing Xia, Xianjin Fang, Bin Ge, Xiuju Gao, Kuan-Ching Li


Title: Multimodal Network with Cross-Modal Attention for Audio-Visual Event Localization

Authors: Qianchao Tan


Title: Real-time Embedded Demo System for Fall Detection under 15W Power

Authors: Junyi Lu, Wenxiang Jiang, Yang Xiao, Tingbing Yan, Zhiguo Cao, Zhiwen Fang, Joey Tianyi Zhou


Title: Face Clustering via Adaptive Aggregation of Clean Neighbors

Authors: Shiyong Hong, Yaobin Zhang, Xu Ling, Weihong Deng, Yin Yunfeng, Zhang Yingjie, Hongzhi Shi, Dongchao Wen


Title: Cross-modal Token Selection for Video Understanding

Authors: